Polityka prywatnościDane osobowe

 

Drogi Kliencie,

w naszej działalności chronimy prywatność osób, których dane przetwarzamy, w szczególności Twoje dane osobowe.
Jeżeli zawarłeś z nami umowę lub udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie twoich danych, poniżej znajdziesz informacje o tym w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują. Zapoznaj się z nimi, a jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO.

W związku z tym informujemy, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

 

Pełną treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO otrzymasz:

 • podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych - w przypadku, w którym sam je nam przekażesz;
 • najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy naszej pierwszej komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy - w przypadku, w którym pozyskamy Twoje dane osobowe od innego podmiotu.

O jakich danych mówimy?

Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację np. imię i nazwisko, numeryczne dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL, NIP, Regon, dane adresowe i kontaktowe np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Alejach Jerozolimskich 100.

 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw:

Inspektor Ochrony Danych: Joanna Lipińska

Adres mailowy: dpo@erif.pl

Adres korespondencyjny: ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • świadczenia usług zgodnie z umową i ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.);
 • obsługi Twoich reklamacji i próśb, które do nas kierujesz;
 • badania jakości naszych usług, czyli oceny satysfakcji z realizacji umowy.

 

Możemy również przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty związanej z Twoimi preferencjami w zakresie naszych usług, w przypadku gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania twoich danych w celu realizacji praw i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych, a także dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on zwykle z:

 • okresu trwania umowy - o ile taka została zawarta,
 • okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, a także
 • wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek prowadzenia rejestru zapytań, obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane są przetwarzane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 100.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom wspierającym działalność Administratora , takim jak operatorzy telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie a także naszym konsultantom lub audytorom.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO.

Zgodnie z RODO masz prawo:

 • Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
 • Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody,
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Ciebie.

Możesz także zażądać:

 • Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne,
 • Usunięcia Twoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będziesz chciał aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale będziesz ich potrzebował do obrony lub dochodzenia roszczeń, wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu.

 

Prosimy, zwróć uwagę, że:

 

Zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności wynikających z konieczności realizacji praw i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych lub ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania zapłaty należności powstałych w trakcie obowiązywania umowy lub mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np. obowiązek prowadzenia rejestru zapytań, obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli natomiast na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, będziemy mogli nadal przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

 

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Spółkę Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

 

W zakresie przetwarzania danych osobowych przez biuro w związku z ujawnianiem informacji gospodarczych stosowanie art. 19 RODO jest ograniczone w ten sposób, że biuro informuje odbiorcę danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz pod warunkiem, że nie upłynęło 90 dni od otrzymania danych przez odbiorcę. Art. 21 ust. 1 RODO nie stosuje się.

 

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem

 • poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl
 • pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Nota informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i swobodnego ich przepływu - RODO

Polityka cookie

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies oraz korzystania przez Administratora z narzędzi Google, Analitycs, SalesManago

Polityka cookies